Unitat formativa de 30h en la que es pretén conèixer el funcionament bàsic dels elements que conformen l’equip informàtic, saber utilitzar les eines de cerca, recuperació i organització de la informació dins del sistema, i en la xarxa - intranet o internet -, de forma precisa i eficient i utilitzar les funcions de les aplicacions de correu (processos de recepció, emissió i registre de la informació).